Функции на дирекция „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ“:

 • Изготвя и съгласува проекти на доклади и становища до Столичен общински съвет от името на кмета и на заместник-кмета на Столична община, касаещи сферата на социалните услуги и свързани с дейността на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
 • При поискване от страна на председателя на Столичен общински съвет, или на председателите на постоянните комисии към Столичен общински съвет, подготвя проекти на становища, отговори на питания или жалби, съгласно компетентностите на дирекцията.
 • Осигурява участие в заседания на постоянните комисии към Столичен общински съвет.
 • Проучва и изготвя проекти на отговори от името на кмета на Столична община и на заместник-кмета на СО, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждане“, по повод молби и жалби на граждани по социални въпроси, както и на потребители на социални услуги на Столична община.
 • Осигурява участие в комисии, сформирани със заповед на кмета на Столична община или други държавни институции.
 • Подготвя отчетите за кмета на Столична община и заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, свързани с дейностите в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
 • Съгласува законосъобразността на всички проекти на договори и заповеди, касаещи дейностите в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
 • Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.
 • Повишаване на качеството на социалните услуги, управлявани от Столична община, чрез определяне от директора на дирекцията на отговорни лица за извършване на текущ през месеца контрол и методическа помощ в социалните услуги, разпределени индивидуално на всяко отговорно лице. Обобщените ежемесечни отчети по тази дейност се представят на заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ чрез директора на дирекцията.
 • Контролира, координира и оказва методическа помощ на социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните институции.
 • Изготвя методически указания по предоставяните социални услуги на деца и възрастни в неравностойно социално положение.
 • Извършва проверки и осъществява контрол в социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните институции, относно качеството на услугите,  спазването на нормативните актове и управлението на предоставената материална база, общинска собственост.
 • Изготвя проектобюджета на третостепенните разпоредители с бюджетни средства и контролира разходването им.
 • С цел контрол и правилно разходване на бюджетните средства директорът на дирекцията утвърждава ежемесечните доклади от директорите на социалните услуги, управлявани от Столична община за планувани разходи и справки за финансовия поток по параграфи.
 • Изготвя и обобщава ежемесечни, междинни и годишни справки и отчети за дейността, разпределението и разходването на бюджетни средства в дирекцията и нейните структури.
 • Контролира и предоставя указания във връзка с изготвянето на ежегодни концепции и необходимия бюджет за развитието на социалните услуги, управлявани от Столична община.
 • Своевременно извършва проверки при получени сигнали и жалби на граждани, свързани с дейността на дирекцията.
 • Приема и обработва заявления за извършване на социални погребения за сметка на бюджета на Столична община на социално слаби, самотни, без роднини, бездомни и починали в заведения за социални услуги.
 • Подготвя конкурсната документация и участва в провеждането на конкурси за възлагане управлението на социални услуги на външни доставчици.
 • Извършва контрол върху качеството на социалните услуги, техническите и финансови отчети на неправителствените организации, сключили договор със Столична община за възлагане управлението на социални услуги.