Функции на заместник-кмет по направление „ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“:

  • Ръководи, координира и контролира проучвания, анализи и оценки по бюджета на общината.
  • Ръководи, координира и контролира разработването на механизми по съставянето и изпълнението на бюджета, финансирането и отчитането на приходите и разходите.
  • Организира разработването, съгласуването и актуализирането на дейността, свързана с методическата и нормативна база по отношение на финансите на разпоредителите с бюджета на Столична община от по-ниска степен.
  • Дава становища, предложения, информационни материали до кмета на СО, Министерството на финансите, други ведомства и министерства, за решаване на въпросите свързани с бюджета на Столична община.
  • Участва при определяне границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на основание чл.63 от Закона за местните данъци и такси, парафира заповеди.
  • Извършва проучване и анализ на разходите за дейностите по чистотата, както и на данните за данъчните оценки и отчетни стойности за имоти на граждани и предприятия. Предлага размера на такса битови отпадъци въз основа на годишна план-сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
  • Изготвя краткосрочни и дългосрочни прогнози в сферата на местните такси и цени на услуги.
  • Участва в разработване на нормативни актове в областта на търговията, местните такси и цени на услуги и тяхното актуализиране.
  • Съгласно ЗОС внася предложения в СОС за промяна структурата и числеността на общинските предприятия.
  • Организира и възлага изготвянето на периодични отчети за счетоводните и финансови показатели на общинските дружества и аналитични материали към тях.