Общинско предприятие "Софияплан“

Адрес: Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
Директор: Любомир Иванов Георгиев
Телефон: 029206862              
Е-mail: ogp@sofproect.com  
Web сайт: http://www.sofproect.com/

Предмет и дейност:
 

 • Изпълнява специализирани проучвания и програми, произтичащи от Рамковата програма за прилагане на Общия устройствен план (ОУП).
 • Изработва проекти, свързани с устройственото развитие на Столична община и гр. София, заложени в Общинския план за развитие до 2013 г.
 • Изпълнява комплексни предпроектни и проектни проучвателни работи за изработване на ПУП на територии с повишена инвестиционна активност.
 • Поддържа и актуализира данните в информационната система за прилагане на ОУП.
 • Организира мониторинг за изпълнението на действията, заложени в Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие.
 • Участва в изработването на устройствени планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на зоната за активно влияние на гр. София и на Югозападния район за планиране, имащи отношение към развитието на Столична община.
 • Представлява на експертно ниво Столична община в международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани с устройството и регионалното планиране.
 • Оказва техническа и експертна помощ при подготовката на документи на проекти, с които се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС и определяне на комплексната социална и икономическа ефективност.
 • Организира и участва в проекти и маркетингови проучвания за привличане на инвестиции в Столична община.
 • Извършва и други специализирани проучвания, необходими за управление на устройственото развитие на гр. София и Столична община – демографски, социално-икономически, състояние и развитие на жилищния фонд и системата обитаване, развитие и проблеми на зелената система и отдиха, комуникационно-транспортната система, центрова система, зони за труд, бизнес инфраструктура, екология, геология и хидрогеология, подземна урбанизирана среда, КИН и др.
 • Изработва опорни планове на общинската и държавна, публична и частна поземлена собственост.
 • Провежда експериментални проучвания и изработване на пилотни проекти, методически указания и др. за прилагане на новата нормативна уредба, приета със Закона за устройство и застрояване на Столична община.
 • Участва със свои представители в заседанията на ОЕСУТ.
 • Периодично информира общинската администрация и обществеността за изпълнените проучвания.    

ОП "Софпроект – Общ градоустройствен план“ е създадено с Решение № 7 по Протокол № 31/28.07.1997 г. на Столичен общински съвет.

С Решение № 391 по Протокол № 19/10.09.2020 г. на Столичния общински съвет се променя наименованието на общинското предприятие - от ОП "Софпроект – Общ градоустройствен план“ на ОП "Софияплан“.