Структура на дирекция „ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“:

 • Отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи"
 • Отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство"

Функции на дирекция „ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“:

 • Упражнява методическо ръководство на техническите служби и издава общи указания за уеднаквяване на тяхната практика във връзка с прилагането на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове на основание чл. 223, ал. 1 от ЗУТ.
 • Упражнява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти и разрешения за строеж, определените строителни линии и нива, както и по спазване на действащите нормативни актове по устройство на територията на основание чл. 223, ал. 1 от ЗУТ.
 • Организира воденето на регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Столична община.
 • Води регистър на въведените в експлоатация строежи.
 • Организира единен регистър на въведените в експлоатация строежи от районните общински администрации на територията на Столична община.
 • Организира воденето на регистър на издадените разрешения за строеж на територията на Столична община за елементите на техническата инфраструктура.
 • Организира воденето на регистър на издадените разрешения за поставяне на територията на Столична община за преместваеми и рекламни елементи.
 • Води регистър на техническите паспорти на строежите на основание чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ.
 • Контролира разполагането на преместваеми обекти на търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане.
 • Подготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите на територията на Столична община, разрешение от главния архитект на Столична община и от главните архитекти на райони на Столична община на основание чл. 177, ал. З от ЗУТ.
 • Подготвя удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти, когато разрешението за поставяне е издадено от главния архитект на Столична община на основание чл. 23, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/ във връзка с чл.56, ал. 2 от ЗУТ и § 1, ал. 1 и ал. 2 от ДР на Наредбата.
 • Разглежда идейни, технически и работни инвестиционни проекти на основното и допълващо застрояване за строежи, за които главния архитект на Столична община е компетентен да издаде разрешение за строеж.
 • Разглежда проекти за преработка към разрешения за строеж за издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ.
 • Проверява екзекутивна документация, проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ и дава становища за обекти по § 16 и § 184 от ПЗР на ЗУТ.
 • Извършва планови проверки на районните технически служби по прилагането на ЗУТ.
 • При констатиране на нарушения от страна на служителите на Столична община предлага на кмета на Столична община, респ. и на кметовете на райони, да бъде потърсена дисциплинарна и административно-наказателна отговорност на нарушителите.
 • Съставя констативни актове по реда на чл. 224 от ЗУТ.
 • Съставя актове по реда на ЗАНН срещу нарушителите.
 • Подготвя заповеди за спиране изпълнението и забрана достъпа до строежи или части от строежи на основание чл. 224 от ЗУТ, във връзка с чл. 222а от ЗУТ.
 • Подготвя наказателни постановления срещу виновните лица по реда на чл. 232, ал. 5, т. 1,2,3,4 и 6 и ал. 6, чл. 233 от ЗУТ и чл. 237, ал. 2 от ЗУТ, когато актовете за установяване на нарушения са съставени от служителите по чл. 238, ал. 2 т. 1 от ЗУТ на основание чл. 239, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.
 • Подготвя заповеди по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ.
 • Подготвя заповеди за назначаване на комисии по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ.
 • Подготвя заповеди за премахване на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 57а, ал. З от ЗУТ.
 • Подготвя удостоверения за търпимост на строежи на основание §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ.
 • Подготвя удостоверения за степен на завършеност.

Функции на отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“:

 • Регистрира въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория с издадени разрешения за строеж от главния архитект на Столична община и от главните архитекти на райони на Столична община.
 • Извършва проверки на строежи и проверки в районните технически служби.
 • Разглежда преписки и дава становище за обекти по § 16 и § 184 от ПЗР на ЗУТ.

Функции на отдел „Контрол при инвестиционното проектиране, координация и строителство“:

 • Разглежда на основание чл. 142, ал. 2 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ идейни, технически и работни инвестиционни проекти на основното и допълващо застрояване за строежи, за които главния архитект на Столична община е компетентен да издаде разрешение за строеж.
 • Разглежда проекти за преработка към разрешение за строеж за издаване на заповед по чл. 154 от ЗУТ.
 • Проверява екзекутивна документация, проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ.
 • Дава становище за обекти по §16 и §184 от ПЗР на ЗУТ.
 • Извършва проверки на строежи, отговаря на запитвания и жалби на граждани, юридически лица, организации и ведомства, във връзка с дейността на отдела и по отношение извършващо се незаконно строителство на територията на Столична община.
 • Извършва проверки в районните технически служби.
 • Регистрира въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория с издадени разрешения за строеж от главния архитект на Столична община и от главните архитекти на райони на Столична община.