Функции на заместник-кмет по направление „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“:

  • Разглежда и се произнася относно проектиране, изграждане и ремонти на общински сгради.
  • Разглежда и се произнася относно проектиране, изграждане и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита. 
  • Организира и координира подготовката и изпълнението на проекти с европейско финансиране.
  • Организира и координира провеждането на отчуждителни процедури за имоти – собственост на физически и юридически лица за общински нужди по реда на ЗОС.