Функции на заместник-кмет по направление „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“:

 • Координира и ръководи работата по разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта на социалните дейности на Столична община, насочени към рисковите групи и интеграцията на хора с увдреждания.
 • Отговаря за изготвянето на експертни анализи, становища и проекти за нови, или за изменения и допълнения на съществуващи нормативни документи, свързани с дейността на направлението.
 • Инициира предложения за управленски решения на Столичен общински съвет и внася становища за постоянните комисии към Столичен общински съвет.
 • Участва в изработването и изпълнението на програми на Столичен общински съвет.
 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразност по отношение на решенията и действията на кмета на Столична община, относими към дейността на направлението /проекти на заповеди, решения, писма и др./ чрез подпис за съгласувал върху подготвените документи.
 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност преди поемане на задължения по договори, проекти и програми, финансирани от бюджета на Столична община и/или външни донори.
 • Организира и участва в разработването и провеждането на социалната политика на Столична община.
 • Управлява и контролира разходването на бюджета на направлението, съгласно утвърдени типови правила за финансово управление и контрол на второстепенните разпоредители на бюджетни средства на Столична община, както и на финансирането по различни програми и проекти, реализирани от направлението.
 • Координира и ръководи дейността по разработването на социални програми и нормативни документи, имащи отношение към дейностите на направлението и контролира тяхното реализиране.
 • Ръководи и координира процеса на разработването на стратегии, планове за действие и проекти на Столична община, свързани с дейностите на направлението.
 • Осъществява контрол относно законосъобразността, целесъобразността, включително и достоверността на всички актове, изготвени в повереното му направление.
 • Председателства, координира и контролира дейността на Обществения съвет за социална политика към Столична община, с оглед важността на становищата му при провеждането на цялостната социална политика на общината.