Назад

Процедура по набиране на предложения за номинации на ученици, младежи и атлети от София, завоювали призови места в областта на спорта

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията, приета с Решение № 293/14.06.2012 г. на СОС, и в изпълнение на  Решение № 523/26.07.2018 г. на СОС  относно

 

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА

за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри, международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на Параолимпийски игри и Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс, международни турнири, по повод 17 май – Ден на Българския спорт

Столична община

Обявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици, младежи и атлети от София, завоювали призови места в областта на спорта

• Стипендията представлява парична сума, платима в български лева, индивидуална стипендия (еднократно финансово подпомагане)
• Постиженията трябва да са регистрирани през предходната календарна година

 

Право да номинират имат:

• Директори на столични образователни институции (общински училища)
• Родители на ученици от държавни и частни училища
• Председател/член на Управителен съвет на Спешъл Олимпикс България и Българска Параолимпийска асоциация

 

Необходими документи:

♦ Формуляр – искане ( Приложение 1) – 1 (един) екземпляр и задължителните приложения:

♦ Служебна бележка, заверена от училището, удостоверяваща, че ученикът учи през текущата учебна година в съответното училище;

♦ Ксерокопие от документи за призови класирания през предходната година, заверени от съответната Национална федерация, удостоверени чрез Протокол от състезание от международна Федерация за класиране от първо до трето място.

 

Крайният срок за представяне на предложенията е 01 април 2019 г. – 17:30 часа в Столична община, ул. „Московска“ № 33, деловодство.

 

Приложение 1  – Формуляр – искане  

Приложение 2 – Правила, утвърдени с Решение на СОС

Приложение 3 – Решение № 523 на СОС

Приложение 4 – Процедура за подаване на номинации