Кмет на Столична община
Административни структури, пряко подчинени на кмета

Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''

Направление "Правен и административен контрол'' 

Направление ''Общинска администрация'' 

Направление ''Финанси и здравеопазване''

Направление "Обществено строителство"

Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" 

Направление "Транспорт и градска мобилност'' 

Направление "Зелена система, екология и земеползване''

Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания'' 

Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'' 

Направление ''Архитектура и градоустройство'' 

 

Председател на Столичен общински съвет
Административни структури, пряко подчинени на председателя

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Утвърден със Заповед № СОА18-РД09-395/26.04.2018 г. и изменен със Заповеди
№ СОА18-РД09-516/23.05.2018 г., № СОА18-РД09-561/05.06.2018 г.,
№ СОА18-РД09-868/27.08.2018 г., № СОА18-РД09-1080/10.10.2018 г., № СОА19-
РД09-1139/09.08.2019 г. на кмета на Столична община

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Организацията и дейността на Столичната общинска администрация (СОА) е регламентирана от действащите законови и подзаконови нормативни актове. В съответствие с предоставената компетентност СОА подпомага изпълнението на функциите на кмета на Столичната община (СО) и Столичния общински съвет (СОС) в сферата на:

 1. Ефективно и ефикасно придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество при спазване на закона, в това число и контрол върху процеса на управление на общинската собственост и контрол върху дейността на търговските дружества с общинското имущество и с общинско участие.
 2.  Активно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси.
 3. Усъвършенстване на системата и административните структури за събиране на местни данъци и такси.
 4. Съвременно управление и развитие на общинския жилищен фонд.
 5. Развитие и модернизация на инженерно-техническата инфраструктура и благоустрояването на гр. София и включените в нея населени места.
 6. Създаване и поддържане на устойчива инфраструктурна транспортна система и градска мобилност.
 7. Създаване на съвременна среда за развитие на децата и учениците в институциите от общинската образователна мрежа.
 8. Оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия.
 9. Реализиране на общинската политика за развитие на културната дейност.
 10. Усъвършенстване на базата и развитие на спорта, отдиха и туризма.
 11. Въвеждане и развитие на повече нови, модерни социални дейности и услуги на територията на Столична община.
 12. Опазване на околната среда и рационално използване на зелената система и природните ресурси.
 13. Поддържане, опазване и разумно използване на културното, историческото и архитектурно наследство в столицата.
 14. Осигуряване на обществен ред, защита на населението при кризи, бедствия и аварии, поддържане на мобилизационна готовност.
 15. Подобряване и усъвършенстване на системата за административно обслужване на гражданите и бизнеса.

  (2) Основни принципи, от които се ръководи Столичната общинска администрация при осъществяване на своята дейност, са:

 1. Открито управление.
 2. Отговорно отношение към проблемите на града и на гражданите.
 3. Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания.
 4. Максимална ефективност на провежданите действия и започнатите проекти.
 5. Диалог с гражданите по различни проблеми на развитието и изграждането на София.
 6. Прозрачност при управление и разпореждане с общински активи.
 7.  Гарантиране на информираност при разходване на бюджетни средства.

  (3) (Нова – Заповед № СОА18-РД09-516/23.05.2018 г на кмета на СО) При изпълнение на служебните задължения служителите в Столична общинска администрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май от 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Чл. 2. Според функциите, които изпълняват, длъжностите в Столична общинска администрация са диференцирани на: ръководни, експертни и технически, а според вида на правоотношението се заемат от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Етичен кодекс на служителите в администрацията на Столична община

Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на служителите в администрацията на Столична община и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление в столицата.