Структура на дирекция „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“:

 • Отдел „Устройствено планиране"
 • Отдел „Геодезически и кадастрални дейности"
 • Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства"

Функции на дирекция „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“:

 • Организира изработването на стратегии, концепции и планове за развитие на Столична община.
 • Организира дейностите по прилагане и изменение на Общия устройствен план на Столична община.
 • Организира дейностите по възлагане, създаване, изменение и прилагане на подробните устройствени планове и схеми на техническата инфраструктура, комуникационни проучвания, специализирани карти, нивелетни проекти, схеми за преместваеми обекти, рекламни елементи, концепции за градски пространства и др. на територията на Столична община.
 • Извършва дейностите, свързани с прилагането на подробните устройствени планове – издаване на визи, удостоверение, допускане и одобряване на планове, дава указания по прилагане на схемите за техническата инфраструктура и др.
 • Организира дейността по съхраняване и поддържане на наличните кадастрални и нивелетни планове, дава информация от тях.
 • Организира дейността по опазване и развитие на природните ресурси на Столична община.
 • Организира и осъществява дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн, рекламната дейност и градските пространства.
 • Организира дейностите по стопанисване на предоставените на Столична община находища на минерална вода, организира създаването на стратегии, тарифи и програми в тази област.
 • Осъществява обслужване и консултиране на физически и юридически лица във връзка с прилагане на законодателството в областта на устройството на територията.
 • Подпомага главния архитект в методическото му ръководство на главните архитекти на райони в областта на устройството на територията.
 • Осигурява участие на експерти в междуведомствени комисии, европейски проекти, общински комисии и работни групи по проблемите на устройството на територията.

Функции на отдел „Устройствено планиране“:

 • Подпомага главния архитект на СО да планира, възлага, договаря, контролира, приема и заплаща изработването на устройствени концепции, общи и подробни устройствени планове, специализирани проучвания, анализи, анкети и др., съобразно с предоставените му функции от кмета на Столична община.
 • Организира набирането и предоставянето на информация за изработване на устройствени концепции за развитие, общи и подробни устройствени планове.
 • Осъществява дейности по възлагане изработването на подробни устройствени планове, специализирани проучвания, анализи, анкети и др. по реда на Закона за обществените поръчки.
 • Дава предложения и организира служебното изработване на нови или изменение на действащи подробни устройствени планове.
 • Обработва административните преписки по разрешаване изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения.
 • Обработва административните преписки по одобряване на подробни устройствени планове и на техни изменения.
 • Обработва административните преписки по издаване на визи за проектиране.
 • Обработва административните преписки за издаване на удостоверения  за устройствен статут по ОУП на СО.
 • Съгласува съответствието с Общия устройствен план на Столична община на подробни устройствени планове и на техни изменения.
 • Проверява и съгласува съответствието на инвестиционни проекти и техни преработки с действащите подробни устройствени планове и с устройствените правила и нормативи.
 • Дава становища по въпроси от устройственото планиране на главния архитект на Столична община, както и на другите дирекции и отдели в направление „Архитектура и градоустройство.
 • Проучва молби, жалби и предложения, отнасящи се до промени на Общия устройствен план на Столична община и подготвяне на становища.
 • Проучва молби, жалби, възражения, предложения протоколи от проведени обществени обсъждания във връзка с изработването на нови подробни устройствени планове и на техни изменения и дава предложения за решения по тях на Общинския експертен съвет по устройство на територията.
 • Осигурява участие на експерти в специализираните състави на общинския експертен съвет по устройство на територията.
 • Осигурява участие на експерти в съвместното решаване на различни проблеми от териториално-устройствен и градоустройствен характер с други поделения на Столична община и с различни държавни органи.
 • Изразява становища, дава препоръки и осигурява участие на експерти при изготвянето на законови и подзаконови актове в областта на устройството на територията.

Функции на отдел „Геодезически и кадастрални дейности":

 • Съхранява и поддържа кадастралните и специализираните архиви и предоставя данни от тях.
 • Проучва, изготвя задания и участва при възлагане на геодезически дейности за нуждите на устройственото проектиране и контролира приемането на геодезическите дейности.
 • Поддържа наличните кадастрални планове по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР.
 • Издава скици на имоти извън обхвата на влезли в сила ПУП и КККР.
 • Издава удостоверения по чл.52 от ЗКИР.
 • Съгласува проекти с данни от кадастрален план, подземни проводи и съоръжения и нивелетни проекти.
 • Регистрира и съгласува трасировъчни планове на сгради преди събарянето им.
 • Проучва и дава становища по молби и жалби във връзка с кадастрални планове и геодезически дейности по прилагането на ПУП.
 • Осигурява и предоставя данни от АГКК.
 • Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблеми на кадастъра.

Функции на отдел ”Благоустройствени дейности и публични пространства”:

 • Подготвя мотивирани предписания в областта на техническата инфраструктура при допускане изработването на нови или изменението на действащи Подробни устройствени планове.
 • Съгласува изработването на нови Подробни устройствени планове, изменения на Подробни устройствени планове, схеми на техническата инфраструктура, елементи на зелената система, находища на минерални води  и  схеми с геоложко зониране.
 • Разглежда, съгласува и одобрява, съобразно предоставените функции на главния архитект и главния инженер на СО, инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура, зелената система, както и  инсталационните части на инвестиционните проекти на друг вид обекти.
 • Организира дейностите по стопанисване на предоставените на Столична община находища на минерална вода, организира създаването на стратегии, тарифи и програми в тази област.
 • Създава програми и концепции за стопанисване, експлоатация и развитие на находищата на минерални води.
 • Осигурява участие, изработва становища  и организира специализирани състави на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и междуведомствени комисии за дейности и обекти на териториите на находища на минерални води и за геозащитна дейност.
 • Участва във възлагане и приемане на обекти, свързани с проучвателни дейности и експлоатация на находища на минерални води, геоложки и хидрогеоложки  проучвания  и геозащитна дейност.
 • Изготвя експертни становища за обекти, свързани с находища на минерални води и терени с геоложки риск.
 • Разглежда и съгласува предпроектни проучвания и инвестиционни проекти по част „Хидрогеология и инженерна геология“.
 • Отговаря за процедура по издаване на разрешителни за водовземане от минерални и пресни подземни води, като проверява специализираната документация, изготвя становища и подготвя документация за внасяне в СОС, съгласно изискванията на Закон за водите.
 • Подготвя и провежда процедурите по съгласуване с Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район, свързани с находищата на минерални води.
 • Провежда процедурите по съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройство и „Геозащита“ ЕООД-Перник, свързани с геозащитна дейност на територията на СО.
 • Съставя констативни протоколи за установяване на изградени сондажни кладенци и регистрирането им в Басейнова дирекция „Дунавски район“, съгласно изискванията на Закона за водите. 
 • Извършва пробовземане на води от 5 находища на минерални води за микробиологичен и химичен анализ и доставка в Специализирана лаборатория за изследване на минерални води към Министерство на здравеопазването.
 • Поддържа архив на издадени разрешителни за водовземане от минерални води, на кореспонденция със съответните институции по процедурните действия и на изготвените експертни становища. 
 • Приема граждани, осигурява консултации и съдейства на дирекция „Общински строителен контрол” при СО, относно контрола за законосъобразността на обекти в територии с геоложки риск (свлачища, висока сеизмичност, заблатяване и др.)  и находища на минерални води.
 • Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблемите на техническата инфраструктура.
 • Участва във възлагането на транспортни проучвания, комуникационни планове, стратегии, концепции и програми на СО.
 • Създава концепции за развитие на зелената система.
 • Участва във възлагането и приемането на схеми за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, както и на проекти за оформление на градски пространства.
 • Подготвя скици с указан начин на поставяне.
 • Съгласува и одобрява проекти на преместваеми обекти, рекламни елементи и на монументално-декоративни елементи, съгласно предоставените функции на главния архитект на СО.
 • Изготвя проучвания и анализи в сферата на рекламните и монументално-декоративни елементи.
 • Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблеми на градската среда.
 • Приема граждани, осигурява консултации и съдейства на дирекция „Общински строителен контрол” при контрола за законосъобразността на преместваемите обекти, рекламните елементи и елементите на градския дизайн.
 • Съгласува визи за проучване и проектиране, когато издаването им е от главния архитект на СО.
 • Съгласува схеми за поставяне и скици с указан начин на поставяне.
 • Заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на ПУП и при издаването на визи за проучване и проектиране в определените с Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО случаи.
 • Съгласува инвестиционни проекти по част „паркоустройство и благоустройство" за строежи и проектите за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО случаи.
 • Дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността.
 • Съставя констативни протоколи за установяване изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване, съгласно предвиденото в съгласуваните паркоустройствени проекти и издава становища за разрешаване ползването или въвеждане в експлоатация на обектите.
 • Осигурява участие в специализираните състави на ОЕСУТ и междуведомствени комисии по проблемите на зелената система.