Функции на заместник-кмета по направление „Транспорт и градска мобилност“ – подпомага осъществяването на правомощията кмета на Столична община, като: 
1. Контролира и координира дейностите и услугите в сферата на транспорта и градската мобилност.
2. Съвместно със зам.-кмета на направление „Обществено строителство“ дава становища по повод развитието на пътната инфраструктура и подготвя Стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й.
3. Координира дейностите по осигуряване безопасност на движението и контролира спазването им.
4. Координира дейностите по осигуряване организация на движението и контролира спазването им.
5. Организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници.
6. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ, съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.
7. Координира процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в направлението, като контролира и въвеждането в Системата за контрол и управление на делата, информация относно всички дела с предмет, свързан с дейността на ръководеното от него направление. 
8. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.
9. Организира, координира и контролира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София.